Ilmaisutaito

Ilmaisutaito on oppiaine, jossa opit tunnistamaan ja kehittämään monipuolisesti erilaisia ilmaisun keinoja. Ilmaisuharjoituksia tehdään usein pareittain tai pienryhmissä, joten samalla opit vuorovaikutustaitoja, joista on sinulle hyötyä sekä muissa opinnoissa että elämässä yleensä.

Tavoitteet

Ilmaisutaidon opintojen tavoitteena on kehittää itsetuntemusta ja rentoutumis- ja keskittymiskykyä sekä antaa valmiuksia rohkeaan, hallittuun esiintymiseen ja itseilmaisuun niin arkielämän tilanteissa kuin näyttämölläkin. Tavoitteena on myös oppia arvostamaan taitavaa ilmaisua julkisissa esiintymisissä ja esittävissä taiteissa.

Työtavat

Ilmaisutaidon kurssit ovat yhdessä tekemisen kursseja, joiden sisältöjen ja työtapojen suunnitteluun saat itse vaikuttaa. Ilmaisutaidon keskeisiä työtapoja ovat fyysinen ilmaisu (liikkeet, eleet, ilmeet) ja puheilmaisu sekä äänenkäyttö, aistiharjoitukset, rentoutumis- ja keskittymisharjoitukset, miiminen ilmaisu, roolityöskentely ja improvisaatio. Ilmaisutaidon kursseilla myös suunnitellaan ja valmistetaan esityksiä koulun tilaisuuksiin. Esitysten valmistelussa saat työskennellä kiinnostuksesi mukaisesti vaikkapa lavastajana tai valo- ja ääniteknikkona, ketään ei pakoteta näyttelemään. Lisäksi jokaiseen kurssiin kuuluu yksi teatterivierailu.

Arviointi

Ilmaisutaidon kurssit arvioidaan numerolla. Arvosanan perusteena on tuntityöskentely eli osallistuminen tunneilla tehtäviin harjoituksiin sekä mahdollisten esitysten suunnitteluun ja valmistamiseen.

Ilmaisutaidon perusteet (ITV1 ja ITV2)

Voit valita kurssit 8. luokalle.

Ensimmäisillä kursseilla pääset tutustumaan ilmaisun perusteisiin ja draaman työtapoihin. Harjoittelemme liike- ja puheilmaisua sekä äänenkäyttöä, teemme rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia sekä erilaisia rooliharjoituksia. Kaikki harjoitukset ovat leikinomaisia pari- ja ryhmäharjoituksia, myöhemmin myös yksilöharjoituksia. Lisäksi valmistamme joko valmiiseen tekstiin pohjautuvan tai ryhmässä yhteisen ideoinnin pohjalta syntyvän näytelmällisen tai muuntyyppisen esityksen johonkin koulun juhlaan.

Improvisaatio (ITV3)

Voit valita kurssin 9. luokalle.

Tällä kurssilla vahvistat varsinkin suullisen ilmaisun keinoja ja esiintymisvarmuutta, joten ilmaisu- ja vuorovaikutustaitosi syventyvät entisestään. Keskitymme kurssilla erityisesti improvisaatiotekniikoihin. Improvisaatiota harjoitellaan sekä yksittäisten harjoitusten ja leikkien kautta että valmistamalla improvisoituja pienoisnäytelmiä. 

Teatterityö (ITV4)

Voit valita kurssin 9. luokalle.

Tämän kurssin keskiössä on teatteri-ilmaisu ja kokonaisen näytelmän työstäminen. Tutustumme näyttelijän työnkuvaan sekä teatteriin työpaikkana erilaisten vierailujen, työpajojen ja haastattelujen avulla. Kurssin aikana tehdään yksin, pareittain tai pienryhmissä ilmaisutaidon lopputyö, jonka sisällön ja muodon saat valita oman kiinnostuksesi mukaan.