Järjestyssäännöt

Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion järjestyssäännöt

Päivitetty 21.12.20221 Koulun nimi

Töölön yhteiskoulu

 

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata päivittäisen työskentelyn sujuvuus, turvallisuus ja viihtyisyys.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Töölön yhteiskoulun oppilaita ja opiskelijoita sekä soveltuvin osin muita työyhteisön jäseniä. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulun alueella, koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa esim. retkillä, leirikoulussa, urheilukilpailuissa ym. Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus (lukuun ottamatta vahtimestarin asuntoa), piha ja koulun edustan katuosuus.

Opettajat ja muu henkilökunta noudattavat heitä koskevia säädöksiä.

 

3 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Hänellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Koulu on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -ohjelmassa.

Oppilaan velvollisuudet

Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Alaikäisen poissaolosta on annettava huoltajan varmentama selvitys. Täysi-ikäinen opiskelija osoittaa poissaolonsa pätevän syyn lääkärin, terveydenhoitajan tai omalla selvityksellä.

Sairastuessaan koulupäivän aikana oppilaan tulee ilmoittaa asiasta seuraavan tunnin opettajalle, luokanohjaajalle tai rehtorille. Muuhun kuin sairastumisesta johtuvaan poissaoloon antaa luvan luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja enintään kolmeksi päiväksi ja rehtori kolmea päivää pidemmäksi ajaksi.

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen sekä hyvä käytös

Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rehellisellä käytöksellään pyrkiä ylläpitämään ja edistämään koulun työrauhaa. Sen rikkoja joutuu kantamaan vastuun toimistaan.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät voimassa olevan aikataulun mukaisesti. Niiden sujuvuus edellyttää kaikilta täsmällisyyttä. Jos opettaja ei ole saapunut oppitunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, oppilaiden ja opiskelijoiden tulee tiedustella asiaa kansliasta tai opettajainhuoneesta. Kouluyhteisön jäsenien tulee pitää kiinni sovituista ajoista ja myöhästelyä tulee välttää.

Kuvaaminen tai nauhoittaminen oppitunnilla ja koulun sisätiloissa on kielletty, ellei se liity opettajan ohjaamaan opiskelutilanteeseen. Luvan kuvaamiseen ja nauhoittamiseen koulussa antaa koulun rehtori, luokanohjaaja tai opettaja. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Kirjallisissa tuotoksissa lähteitä käytetään ohjeistuksien mukaan ja plagiointi on kielletty.

Koulupäivän aikana kaikkialla noudatetaan siisteyttä ja pidetään huolta yhteisestä viihtyvyydestä. Ruokailussa ja ruokailuun mentäessä noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja sovittuja ruokailuaikoja.

Kirjastossa, tietokoneluokissa ja studiossa noudatetaan erikseen niitä varten annettuja ohjeita.

Oleskelu ja liikkuminen

Oppilaat poistuvat luokkahuoneista välituntien ajaksi.

Välitunnit vietetään joko koulun sisäpihalla tai rauhallisesti käyttäytyen sisätiloissa. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vahingot, jotka sattuvat koulun alueella ja koulumatkalla suorinta tietä kouluun tai kotiin. Muutoin koulun ulkopuolella tapahtuvat vahingot korvataan vakuutuksesta vain, jos toiminta kuuluu opetukseen (esim. opintokäynti tai luokkaretki). Jos oppilas poistuu koulualueelta käydäkseen esim. kaupassa ja joutuu koulualueen ulkopuolella tapaturmaan, vakuutus ei ole voimassa eikä korvaa vahinkoja. Myös koulupäivään kuuluvilta oppitunneilta ym. käynneiltä siirrytään suorinta tietä kouluun tai kotiin.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuutta ja oppimateriaaleja tulee käsitellä huolellisesti. Vahingosta tulee viipymättä ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangaistava teko.

Koulussa ja koulualueella roskaaminen on kielletty ja jokainen on velvollinen siivoamaan jälkensä.

Turvallisuus

Rehtorilla ja opettajilla on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta tai koulun tilaisuudesta. Perusopetuksessa oppilaan valvonta on järjestettävä.

Luokissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia ohjeita. Kerran lukuvuodessa järjestetään poistumisharjoitus, johon koko koulun väki osallistuu. Koulun tilojen käyttö muuhun kuin opetukseen on sallittua vain rehtorin luvalla.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä vioista tai puutteista sekä epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Kouluun ei saa tuoda eikä oppitunnin aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ellei hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Oppituntiin kuulumattomien tavaroiden käyttö sekä juominen ja syöminen ilman opettajan lupaa on kielletty oppituntien aikana. Ulkoilu- ja urheiluvälineitä ei saa käyttää sisätiloissa.

Koulussa on tallentava kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Oppilas saa pitää esillä ja käyttää omaa mobiililaitettaan oppitunnin aikana vain jos opettaja on antanut siihen luvan. Oppitunnin aikana oppilas luovuttaa häiritsevän mobiililaitteensa opettajan osoittamaan paikkaan. Mobiililaitteen häiritsevään käyttöön voidaan puuttua myös välitunneilla ja muina opetuksettomina aikoina, jos laitetta käytetään häiritsevästi esimerkiksi kiusaamiseen.

Tupakointi, päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö koulun sisätiloissa, koulun käytettävissä olevilla ulkoalueilla ja koulun oppilailleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty.

Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, myynti ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty.

Rehtorilla ja koulun opettajilla on perusopetuslain ja lukiolain säätämä oikeus työpäivän aikana tarvittaessa tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Laissa kielletyt aineet tai esineet luovutetaan poliisille. Aseiden, myös teräaseiden, voimakkaiden laserosoittimien sekä tulentekovälineiden tuominen kouluun on kielletty.

Kurinpito

Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan sovitellen. Perusopetuksen oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun, jälki-istuntoon, antaa oppilaalle kirjallinen varoitus tai erottaa määräajaksi, jos hän häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä tai on vilpillinen. Lukiolaiselle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Lisäksi opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tai rehtori voi evätä opetukseen osallistuminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi.

Koulun opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Kotitehtävät laiminlyöneen perusopetuksen oppilaan voi opettaja jättää työpäivän päätyttyä enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan tekemään tehtäviä.

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia ja koulun ohjeita ja sääntöjä. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä opinto-oppaissa. Ne ovat myös opetussuunnitelmien liitteenä. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on velvollisuus seurata niiden noudattamista ja toteutumista