Ylioppilastutkinto

Lukio-opintojen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto antaa paitsi laajan yleissivistyksen myös yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin, ja siitä saa moneen jatko-opiskelupaikkaan hakiessa pisteitä. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa hyvät valmiudet hakea myös ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Ajankohtainen yo-info

Kaikki ajankohtainen info ylioppilaskirjoituksiin liittyen löytyy Ajankohtaista-osiosta. On tärkeää, että osallistut opinto-ohjaajan ja apulaisrehtorin järjestämiin yo-infoihin. Ryhmänohjaajasi kertoo RO-tunneilla ajankohtaisista yo-kirjoituksiin liittyvistä asioista. Aineenopettajaltasi saat tietoa oppiainetta koskevissa yo-tutkintokysymyksissä. 

Yleiset määräykset ja ohjeet

Yleiset määräykset ja ohjeet sekä koekohtaiset määräykset ovat luettavissa ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta: http://www.ylioppilastutkinto.fi

Yo-koepäivät

Yo-koepäivät löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta: http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut

Yo-koetilat

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään Töölön yhteiskoulun tiloissa (Urheilukatu 10–12, 00250 Helsinki). Kunkin kokeen tarkka koetila ja kokeen alkamisajankohta ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi yo-koetilaan tullessa.

Yo-tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhtä aikaa koko maassa. Kokelas voi suorittaa kaikki tutkintoonsa kuuluvat kokeet yhdellä kerralla tai hajauttaa ne enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle.

Ylioppilastutkinto muodostuu neljästä pakollisesta kokeesta sekä mahdollisista ylimääräisistä kokeista. Äidinkielen koe (tai suomi toisena kielenä -koe) on kaikille kokelaille pakollinen, muut kolme tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavasta ryhmästä:

  • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
  • yksi vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • yksi reaaliaineen koe

Yhden pakollisista kokeista tulee olla A-tason eli pitkän oppimäärän mukainen koe. A-tason kokeita järjestetään seuraavissa oppiaineissa: toinen kotimainen kieli, matematiikka sekä englannin, saksan, venäjän, ranskan ja espanjan kielet.


Keväällä 2022 tai sen jälkeen ylioppilastutkintonsa aloittavat siirtyvät uuteen tutkintorakenteeseen, josta voit lukea alla olevasta linkistä.
Kevään 2022 tutkintouudistus

Yo-kokeiden tasot

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja useimmissa vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas voi lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen edellä mainituissa aineissa osallistuu. Hänen on kuitenkin suoritettava vähintään yksi A-tason koe pakollisena kokeena, ks. yo-tutkinnon rakenne.

Toisessa kotimaisessa kielessä on valittavana kahden eri vaatimustason mukaiset kokeet: toinen kokeista perustuu pitkään (A) ja toinen keskipitkään (B) oppimäärään.

Vieraan kielen koe järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason – pitkän (A) ja lyhyen (C) oppimäärän – mukaisena englannin, saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielissä. Sen sijaan italian, latinan ja portugalin kokeet voi suorittaa ainoastaan lyhyen (C) oppimäärän mukaisena.

Jos kokelas haluaa kirjoittaa kaksi lyhyttä (C) kieltä, on kaksi mahdollisuutta: joko kokelas tekee kummatkin lyhyen kielen kokeet samana päivänä ja tällöin koeaika on kahdeksan tuntia tai hän tekee lyhyen kielen kokeet eri tutkintokerroilla (kirjallisen kokeen koeaika on tällöin normaali kuusi tuntia).

Matematiikassa on valittavana kahden eri vaatimustason mukaiset kokeet: toinen kokeista perustuu pitkään (A) ja toinen lyhyeen (B) oppimäärään.

Hajauttaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. (Huomioithan kuitenkin kokeiden mahdollisen uusimisen ja täydentämisen.)

Ilmoittautuminen yo-kokeisiin

Koulun yo-infotilaisuuksissa kerrotaan tutkintokerroittain ilmoittautumiskäytännöistä ja -ajankohdista. Yo-infotilaisuuksien ajankohdat mainitaan mm. kalenterissa. Tarkista tarvittaessa ilmoittautumisaikataulu kansliasta ja ilmoittaudu ajoissa!

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin on sitova. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän on jäänyt saapumatta ilman erityisen painavaa syytä, katsotaan hylätyksi. Tällöin kokelaalta menee ko. kokeesta yksi suorituskerta. Myös yo-maksut on maksettava, vaikka ei saapuisi kokeeseen.

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä mitätöidä kokelaan ilmoittautumisen hakemuksen perusteella. Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksen aiheuttaman esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esimerkiksi alkuperäinen lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelu ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.  Ilmoittautumisen mitätöinti ei kuitenkaan pidennä tutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa.

Ylioppilastutkintoa tai erillisiä yo-kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut – myös silloin, kun jättää ilman erityisen painavaa syytä saapumatta yo-kokeeseen. Kokelaalle ei anneta ylioppilastutkintotodistusta, ennen kuin hän on suorittanut maksut.

Oikeus osallistua yo-tutkintoon

Lukion päättötodistusta suorittavalla opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään ko. oppiaineen pakolliset kurssit. Aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja, tulee olla suoritettuna vähintään kaksi kurssia. Mikäli opiskelija ei saa tarvittavia kursseja suoritetuksi ennen yo-koetta, tulee hänen olla yhteydessä rehtoriin tai kansliaan. Päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastolta.

Opiskelija, joka on jo suorittanut ylioppilastutkinnon, voi korottaa aiempia arvosanojaan tai täydentää tutkintoaan uusilla kokeilla ilman aikarajaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi kuitenkin korottaa ainoastaan yhden kerran.

Yo-kokeiden uusiminen ja täydentäminen

Hyväksytyn kokeen uusija: Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. 

Hylätyn kokeen uusija: Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita.

Tutkinnon täydentäminen: Ylioppilastutkintoa on oikeus täydentää kokeilla, joihin kokelas ei ole aiemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentämiselle ei ole aikarajaa.

Lääkärin- ja lukitodistukset, selvitys vieraskielisyydestä

Lomakkeet ja tarkemmat ohjeet sekä määräykset: http://www.ylioppilastutkinto.fi

Jos opiskelijalla on jokin koesuoritukseen vaikuttava sairaus, vamma tai haitta (esim. lukivaikeus), tulee hänen ottaa yhteyttä erityisopettajaan (otathan yhteyttä jo opintojesi alussa!). Tarvittavat lausunnot (lukilausunto, lääkärinlausunto) tulee toimittaa erityisopettajalle.

Opiskelijan hakemuksesta koulu voi anoa Ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyjä (esim. koeajan pidennystä) yo-kirjoituksiin. Ennen kuin opiskelija ryhtyy hakemaan erityisjärjestelyjä, tulee hänen keskustella erityisopettajan kanssa siitä, millaisia erityisjärjestelyjä koulussamme on mahdollista toteuttaa.

Lukihäiriöiselle kokelaalle voidaan myöntää erityisjärjestelyjä, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Lukihäiriöisen kokelaan hakemukseen on liitettävä kolmen lausunnonantajan (erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin sekä kahden opettajan) lausunnot. Lausunnot tulee olla hankittu ennen tutkinnon aloittamista. Jos erityisjärjestelyjä ei ole tarvinnut opiskeluaikana, tulee niitä haettaessa yo-tutkintoon olla erityisen painava syy. Lausuntolomakkeita voi tulostaa Ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta.
 
Sairaan tai vammaisen kokelaan hakemukseen on liitettävä erikoislääkärin alkuperäinen lausunto vammasta.

Jos kokelas haluaa, että hänen vieraskielisyytensä otetaan huomioon arvostelussa, tulee hänen toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä selvitys vieraskielisyydestä. Selvityksessä käytetään Ylioppilastutkintolautakunnan lomaketta. Selvityksestä tulee käydä ilmi, millä perusteilla kokelaan voidaan katsoa olevan vieraskielinen. Lisäksi sen tulee sisältää äidinkielen opettajan tai suomi toisena kielenä -opettajan sekä jonkin reaaliaineen opettajan arvio siitä, missä määrin vieraskielisyys on vaikuttanut koulumenestykseen. 

Yo-kokeiden arvostelu

Yo-koesuoritukset arvostelee alustavasti oppiaineen opettaja. Alustavan arvostelun pistemääriä voi tulla katsomaan kanslian ilmoitustaululta noin 1–2 viikon kuluttua kustakin kokeesta (riippuen kokelasmäärästä). Ylioppilastutkintolautakunta sensoreineen päättää lopullisesta arvostelusta. Pisterajat vaihtelevat tutkintokerroittain.

Jos jokin ylioppilastutkintolautakunnan ilmoittama koetulos vaikuttaa virheelliseltä, kokelas voi pyytää maksullista tarkastusarvostelua. Maksu palautetaan, mikäli tarkastus johtaa arvostelun korjaamiseen. Kokelaalla on mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää suorituksensa arvostelua koskevat perusteet. Hakemus tulee tehdä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun lopullinen tulos henkilökohtaisesti tietoonsa.