TYKin omat kurssit

Biologia

Kertauskurssi (BI6)

Kurssilla kerrataan tehokkaasti biologian kurssien 1-5 asioita ja harjoitellaan erilaisia tehtävätyyppejä biologian reaalia varten. Kurssilla keskitytään myös ilmiöpohjaisuuteen eli kurssirajat ylittävien ilmiöiden löytämiseen, tutkimiseen ja kertaamiseen. Tehotreeniä ylioppilaskirjoituksia varten, mutta mukavasti ja toiminnallisestikin yhdessä tehden!

Biologian tutkimuskurssi (BI7)

Itsenäisesti suoritettava ja suunniteltavissakin oleva kurssi. Kurssin voi suorittaa syventymällä ja tutustumalla laajemmin johonkin biologian aihepiiriin ja tuottamalla siitä vapaamuotoisen tutkimuksen tai portfolion. Mahdollisia suoritustapoja ovat myös herbaarion tai vastaavan kokoelman teko, seurantatutkimus, lajiston kartoitus, biologian uutisportfolio tai lajitunnistustentti.

Englannin kieli

The Last Touch (ENA9)

Kurssi antaa abiturientille valmiuksia ylioppilaskoetta varten. Runsailla erilaisilla tehtävätyypeillä, nykyistä yo-koetta mukaillen, parannetaan valmiuksia suoriutua hyvin ylioppilaskokeessa.

Espanjan kieli

Valmistautumista yo-kirjoituksiin (ESB9)

Kurssi antaa opiskelijalle espanjan kielen ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Luetaan tekstejä, kerrataan kielioppia, kuunnellaan ja kirjoitetaan.

Filosofia

Filosofian erityiskysymyksiä (FI5)

Opiskelijat osallistuvat kurssin sisällön suunnitteluun, joten käsiteltävät aiheet voivat vaihdella. Yhdistävinä teemoina kurssilla ovat filosofisen argumentaation ja päättelyn harjaannuttaminen sekä joidenkin filosofian suuntausten tai osa-alueiden syventävä tutkiminen. Kurssi voidaan toteuttaa myös väittelykilpailuna. Työtavat sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa kurssin sisältöjä ja tarpeita vastaaviksi.

Luomisen tuska - taiteen filosofia ja käytäntö (FI6)

Kurssilla tutustutaan taidefilosofiaan, taiteen olemukseen sekä sen eri lajeihin (esim. kirjallisuus, kuvataide, musiikki, elokuva) ja niiden ilmaisukeinoihin. Perehdytään taidefilosofian ja estetiikan keskeisiin kysymyksiin ja käsitteisiin sekä pohditaan taiteen tulkintaan liittyviä ongelmia. Mitä taideteos merkitsee? Mikä erottaa taiteen viihteestä, vai erottaako mikään? Mikä on hyvää taidetta ja onko huono taide ollenkaan taidetta?

Fysiikka

Fysiikan tehtävien harjoittelukurssi (FY8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ratkaista eri tyyppisiä fysiikan tehtäviä laskemalla, käyttämällä graafisia menetelmiä. Lisäksi on myös tehtäviä, joissa laaditaan lyhyitä perusteluja väitteen oikeellisuudelle ja käsitteiden määritelmiä. Tehtävinä käytetään ylioppilas- ja pääsykoetehtäviä.

Fysiikan kertaus (FY9)

Kurssilla kerrataan lukion aikana käsiteltyjä asioita kokonaisuuksina mm. liike, systeemin tasapaino, vuorovaikutukset ja voimat, säilymislait, termodynamiikka, värähdys- ja aaltoliike, virtapiirit ja kentät.

Historia

Sotien ja kriisien historiaa (HI7)

Kurssilla tarkastellaan sotaa ja kriisejä sekä yksilön, valtion että kansainvälisten
suhteiden näkökulmasta. Kurssilla perehdytään sodan ja muiden kriisien problematiikkaan pohtimalla niiden syitä, seurauksia ja mahdollisia torjuntakeinoja. Tavoitteena on pohtia voiman käyttöä niin valtion sisällä kuin kansainvälisessä politiikassakin.

Historian kertauskurssi (HI8)

Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan lukion pakollisia ja syventäviä kursseja ja harjoitellaan eri vastaustekniikoita.

Italia

Italia 1 (ITB1)

Alkeiskurssi, jolla tutustutaan eloisaan italian kieleen ja kulttuuriin. Opiskellaan kielen perusrakenteita ja ääntämistä sekä harjoitellaan mm. tervehdyksiä, itsensä esittelyä, kohteliaita ilmaisuja ja numeroita.  Lisäksi kaikilla kursseilla harjoitellaan ilmaisemaan itseään kuuluisilla italialaisilla käsimerkeillä!

Italia 2 (ITB2)

Tarkoitettu Italia 1 -kurssin käyneille. Syvennetään alkeiskurssilla opittuja taitoja ja harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arkisissa tilanteissa. Teemoina esim. kaupungilla liikkuminen, ravintolassa asioiminen ja säästä puhuminen.

Italia 3 (ITB3)

Tarkoitettu Italia 1–2 -kurssit käyneille. Harjoitellaan itsensä ilmaisemista ja vuorovaikutustaitoja laajemmin sekä suullisesti että kirjallisesti. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin; teemoina mm. perhe, arkielämään liittyvät rutiinit, vapaa-aika ja harrastukset.

Opiskelijoiden toiveita kurssien aihesisältöjen ja työskentelytapojen suhteen voidaan jossain määrin ottaa huomioon.

Kemia

Kemian kertauskurssi (KE6)

Kaipaatko tukea kemian ylioppilaskirjoituksia tai pääsykokeita varten? Kurssilla kerrataan aikaisemmin opiskeltujen kemian kurssien keskeiset aihealueet ja syvennetään tietoja ja taitoja niissä. Tavoitteena on saada selkeä käsitys kemian eri osa-alueista ja saada rutiinia erilaisten kemian tehtävien ratkaisemiseen.  Lisäksi perehdytään hyvään koevastaukseen ja harjoitellaan erilaisten kemian yo-tehtävien ratkaisua. Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin kertaava kurssi ja antaa valmiudet pääsykokeita varten.

Kemian työkurssi (KE7)

Pidätkö kemiassa erityisesti kokeellisesta työskentelystä? Kemian työkurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia kemian kokeellisia töitä (mm. aspiriinin valmistaminen) ja harjoitellaan laboratoriotyöskentelyyn liittyviä menetelmiä, kuten esimerkiksi kromatografiaa.

Puolet kurssista suoritetaan itsenäisesti, jonka aikana harjoitellaan tulkitsemaan kemian analyysimenetelmien tuloksia, mm. IR- ja massaspektrejä. Itsenäisen suorituksen aikana suunnitellaan myös kokeellinen työ, joka toteutetaan käytännössä ja videoidaan. Tuotokset näytetään muille ryhmäläisille kurssin lopussa. Työkurssi tukee kemian kirjoittavien opintoja, sillä ylioppilaskirjoituksissa on usein kokeellisuuteen liittyviä tehtäviä.

Kuvataide

Kurkista kuvisluokkaan Instagramissa! Tarjolla on visuaalista tykitystä Tykissä Instagram-tilillä visuaalistatykitysta!

Valokuvaus (KU5)

Kurssilla kuvataan paljon – tekemällä oppii! Kurssin tavoite on oppia valokuvan ilmaisua ja tekniikkaa. Tutkitaan valon ominaisuuksia: luonnonvalo, keinovalo, valon suunta ja luonne. Tutustutaan digitaalisen järjestelmäkameran käyttöön manuaalisäätöineen sekä valokuvaan taiteena ennen ja nyt. Pohditaan valokuvan merkitystä mediassa. Käytetään myös kuvankäsittelyä. Koulusta lähdetään ulos etsimään kiinnostavia kuvauskohteita. Oma manuaalisäätöinen kamera on etu, muttei välttämätön.

Esine ja muoto (KU6)

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja tekniikoihin. Oppimisen perustana on omilla käsillä työskentely. Käytämme pääasiassa savea, mutta myös paperimassaa, metalliverkkoa, luonnonmateriaaleja, uusiomateriaaleja ja muita kokeilevia kuvanveiston materiaaleja. Keramiikkaan, kuvanveistoon tai muotoiluun tutustutaan taiteen historiassa ja nyky-yhteiskunnassa – kurssin painotus muovautuu myös ryhmän toiveiden ja ajankohtaisten näyttelyiden mukaan.

Liikunta

Vanhojen tanssien kurssi (LI6)

Kurssin aikana oppilaat opettelevat ja harjoittelevat noin 15 vanhaa tanssia sekä paritansseista ainakin valssin ja tangon askeleita. Valmistellaan ja esitetään vanhojen tanssiesitys ja tutustutaan

tähän liittyvään tapa- ja pukeutumiskulttuuriin. Kurssi huipentuu koulun oppilaille ja eri tilaisuudessa vanhemmille, sukulaisille ja tutuille esitettäviin vanhojen tanssien esitykseen. Mikäli opiskelija suorittaa kahtena vuonna vanhojen tanssit, hänen on mahdollista saada toisesta kurssista TYK-kurssi. TYK-kurssin suorittamiseen edellytetään osallistumista harjoituksiin ja esityksiin.

Laskettelukurssi (LI7)

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia taitoja omalla välineellä ja mahdollisuuksien mukaan tutustua toiseen (lumilauta, sukset, telemark). Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii lukemaan rinnekarttaa ja valitsemaan suotuisat reitit ja hissit. Kurssi toteutetaan 4–5 päivän mittaisena tiiviskurssina joko Garmisch-Partenkirchenissä Saksassa tai Suomen Lapissa.

Selviytymiskurssi (LI8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia ja tietoa selviytymisestä erilaisissa luonnonoloissa saa positiivisia kokemuksia fyysisesti raskaasta suorituksestaan ja löytää oman fyysisen suorituskyvyn uusia ulottuvuuksia oppii liikkumaan erilaisissa oloissa maalla ja vedessä sekä arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Kurssiin liittyy valmistautumiseen liittyvät ohjeet ja toimenpiteet ja fyysisesti koetteleva retki, joka suoritetaan yhdistäen pyöräilyä, vaellusta, melontaa ja vesistön ylityksiä mahdollisuuksien mukaan kalliokiipeily, majoittuminen maastossa, ruoan löytäminen luonnosta, toiminta eksyttäessä ja suunnistus. Retkeen liittyy yhteistoiminnallisia tehtäviä.

Maantiede

Kertauskurssi (GE5)

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kurssien 1–4 asioita maantieteen reaalia varten. Kurssi sisältää mm. karttaharjoituksia, maisemakuvien tulkintaa, vastaustekniikan hiontaa sekä tehokertausta keskeisimmistä maantieteellisistä ilmiöistä. Kurssilla harjoitellaan myös tvt-taitoja, joita vaaditaan sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa.

Maantieteen tutkimuskurssi (GE6)

Itsenäisesti suoritettava ja suunniteltava kurssi sinulle joka haluat syventyä ja tutustua tarkemmin johonkin maantieteelliseen aihepiiriin. Kurssisuoritus voi olla esimerkiksi aluetutkimuksen teko, uuden paikkatietosovelluksen suunnittelu, aluesuunnitteluprojekti kuten uuden asuinalueen suunnittelu tai ajankohtaisuutisportfolio. Tutkimuksen voi tehdä myös valmiista aiheista: Itämeri, Kehitysmaantiede, Suomen maantiede tai Maailma kuvin ja tilastoin.

Matematiikka, lyhyt

Kertauskurssi (MAB9)

Kurssilla opiskelija saa kokonaiskuvan matematiikan eri osa-alueista sekä kertaa lukio-oppimäärän ylioppilaskoetta varten. Painotus suunnitellaan vuosittain ja ryhmittäin.

Teholaskentakurssi (MAB10)

Tehokurssilla valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin käymällä läpi aikaisempien vuosien lyhyen matematiikan yo-kirjoituksia.

Matematiikka, pitkä

Algebra (MAA14)

Kurssilla täydennetään niitä algebrallisia menetelmiä, joita on opiskeltu kursseilla 1, 2 ja 5. Käsitellään polynomi- ja eksponenttifunktioiden käytännön sovelluksia, yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisumenetelmiä, lausekkeiden sievennysmenetelmiä sekä toisen asteen käyriä.

Talousmatematiikka (MAA15)

Kurssi on sama kuin lyhyen matematiikan MAB6. Kurssilla käsitellään prosenttilaskennan perusteet sekä indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

Harjoittelukurssi (MAA16)

Kurssilla harjoitellaan tehostetusti 1. ja 2. lukiovuonna opiskeltujen pakollisten kurssien sisältöihin liittyviä laskumenetelmiä ja sovelluksia.

Kertauskurssi (MAA17)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan kokonaisnäkemystä lukiomatematiikan käyttömuodoista ja harjaannuttaa häntä käyttämään integroidusti eri kursseilla opiskeltuja tietoja ja taitoja. Kurssin keskeisenä sisältönä on pakollisten kurssien syventävä kertaus, valikoitujen ylioppilastehtävien tekeminen sekä laaja-alaisten sovellustehtävien ratkaiseminen kiinnittäen erityisesti huomiota ratkaisumenetelmien valintaan.

Musiikki

Musiikkiprojekti (MU5)

Kurssin sisältönä on esimerkiksi pienimuotoisen koulukonsertin tai koulun juhlan järjestäminen,  musiikillisen multimediaprojektin tai omien sävellysten tuottaminen ja äänittäminen. Kurssin sisältö neuvotellaan erikseen opiskelijakohtaisesti.

Laulukurssi (MU6)

Kurssilla lauletaan vaihtelevaa ohjelmistoa ryhmässä. Perehdytään äänenkäytön eri tekniikoihin ja eri musiikkityylien fraseeraukseen. Ryhmälle pyritään järjestämään esiintymisiä mm. koulun tilaisuuksiin. Kurssille osallistuminen ei edellytetä aiempaa kokemusta lauluyhtyeessä / kuorossa laulamisesta.

Psykologia

Johdatus sosiaalipsykologian perusteisiin (PS6)

Kurssilla syvennetään sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä, kuten valta, johtajuus, roolit, ryhmän koheesio ja yhdenmukaisuuden paine. Tarkastellaan sosiaalista vuorovaikutusta yksilöiden ja ryhmien välisissä suhteissa, asenteiden syntyä ja muuttumista sekä sosiaalipsykologian merkitystä pienryhmissä ja yhteiskunnassa.

Psykologian kertauskurssi (PS7)

Kurssilla kerrataan lukion psykologian keskeinen oppimäärä. Samalla harjoitellaan reaalikokeen tehtäviin vastaamista.

Ruotsin kieli

På slutrakan – valmennusta yo-kokeeseen (RUA9 ja RUB8)

Sekä A- että B-ruotsin viimeiset kurssit valmentavat ylioppilaskokeisiin. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeessa testattavia eri tehtävätyyppejä ja vahvistetaan ruotsin kielen taitoa parantaen näin abiturienttien mahdollisuutta suoriutua hyvin ylioppilaskokeesta. Todella tärkeä kurssi yo-kirjoituksiin valmentautumiseen!

Terveystieto

Terveystiedon kertauskurssi (TE4)

Kurssin tarkoituksena on harjoitella ja valmistautua terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Kurssilla kerrataan terveystiedon kurssien 1-3 keskeisimmät asiat ja pyritään yhdistämään niitä toisiinsa liittyviksi kokonaisuuksiksi. Harjoitellaan myös terveystiedon ylioppilaskokeessa vaadittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä oppiainerajat ylittäviä tehtäviä syventämällä joitakin terveystiedon aiheita biologiaan.

Yhteiskuntaoppi

Valta ja vaikuttaminen (YH5)

Kurssin aiheita ovat valta ja vallankäyttö Suomessa ja globaalisti, muodollinen ja epämuodollinen valta, erilaiset vaikuttajaryhmät ja vaikuttamisen keinot, yksilön vaikuttamismahdollisuudet ja kansainvälinen politiikka. Kurssin aihepiirit valitaan ajankohtaisista teemoista. Kurssilla tehdään tutustumiskäyntejä ja oppitunneille pyydetään vierailijoita. Vaikuttamisen keinoja pohditaan yhdessä äidinkielen ja filosofian opetuksen kanssa.

Yhteiskuntaopin kertauskurssi (YH6)

Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan lukion pakollisia ja syventäviä kursseja sekä harjoitellaan eri vastaustekniikoita.

Äidinkieli

Fiktion keinot käyttöön (ÄI10)

Perehdytään fiktion keinoihin ja niiden tehtäviin (miljöö- ja henkilökuvaus, kerronnan keinot, aikarakenteet, dialogin käyttö, tekstin tunnelman luominen ja sävyt jne.) ja harjoitellaan niiden käyttöä omissa erilaisissa fiktion lajeissa. Voidaan myös vertailla ja kokeilla visuaalisten ja sanallisten keinojen käyttöä.

DELF-kielitutkinto

Töölön yhteiskoulun lukiossa voi suorittaa Delf-tutkinnon (Diplôme d'études en langue française). Delf-tutkinto on Ranskan opetusministeriön kansainvälinen tutkinto, jolla opiskelija voi osoittaa osaamisensa ranskan kielessä. Esimerkiksi B1-taso vaaditaan Ranskan kansalaisuuden saamiseksi ja B2-taso puolestaan mahdollistaa kandidaattitason opinnot Ranskan yliopistoissa. Kokeisiin voivat osallistua kieliopintojen määrään katsomatta kaikki paitsi Ranskan kansalaiset, ja suoritettavan diplomin tason voi valita vapaasti. Kokeita voi suorittaa missä tahansa maassa ja samaan aikaan järjestettävät kokeet ovat yhtenevät kaikissa koekeskuksissa. Koe koostuu neljästä osiosta, jotka mittaavat kirjallista ilmaisua, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä sekä suullista kielitaitoa.

DELF (Diplôme d’études en langue française)

Au lycée Töölön yhteiskoulu les élèves peuvent passer les épreuves du DELF (Diplôme d’études en langue française), qui sont des examens préparés en France sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale. Chaque niveau d’épreuve (A1, A2, B1 et B2) permet aux candidats de montrer et mettre en valeur leurs acquis et savoir-faire en langue française. Outre ces aspects linguistiques, les diplômes du DELF permettent par exemple de demander la nationalité française (niveau B1 exigé), d’entrer dans une université française (niveau B2 exigé). L’inscription à un niveau d’épreuve s’effectue librement (on peut demander conseil à un enseignant) et est ouverte à toute personne, hormis les Français, quel que soit son niveau d’études. Les épreuves sont organisées partout dans le monde par un personnel formé et qualifié, ce qui garantit une homogénéisation des critères d’évaluation.