Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajien puoleen voit kääntyä aina, kun sinulla on kysyttävää, pohdittavaa tai keskusteltavaa opintoihisi liittyen. Lämpimästi tervetuloa!

Varaa aika opinto-ohjaajalta:

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä.

Opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat koulun 1. kerroksessa, kadunpuoleisesta sisäänkäynnistä katsottuna oikealla aivan käytävän päässä ”opinto-ohjauksen kulmauksessa”.

 

Opinto-ohjauksesta voit hyötyä muun muassa halutessasi...

 • selkiyttää, jäsentää ja napakoittaa opintojesi kulkua,
 • apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä (myös arvosanojen korotussuunnitelmat),
 • tietoa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista (perusaste- ja lukio-opinnot),
 • ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa,
 • tukea hyvän reaalivastauksen kirjoittamiseen,
 • pohtia keinoja opintojen etenemisen kannalta pulmallisissa tilanteissa,
 • hyväksilukea aikaisempia opintojasi (ota tällöin ko. oppilaitosten todistukset/suoritusotteet tapaamiseen mukaan!),
 • kartoittaa jatko-opintomahdollisuuksia ja ammatinvalintaa,
 • ”valmennusta” oppilaitosten pääsykoehaastattelutilanteisiin.

Jo heti opintojen alkuvaiheessa on usein hyödyllistä sopia tapaaminen opinto-ohjaajan kanssa. Tällöin käydään läpi opintojen rakenteeseen ja käytäntöihin liittyviä kysymyksiä, tehdään hyväksiluvut mahdollisten aikaisempien opintojen pohjalta ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

HOPS:in tarkoituksena on auttaa opiskelijaa selkeyttämään opintojensa rakennetta ja etenemispolkua sekä aktivoida mahdollisten jatko-opintojen pohdintaan. Opintojen edetessä voit arvioida ja päivittää valintojasi opinto-ohjaajan kanssa. Lukio-opiskelijan on hyvä tarkistaa, että suunnitelma yo-kirjoitusten aikataulusta on realistinen.Treenaa opiskelutaitojasi

Tavoitteena taitavaksi oppijaksi!

Etenkin jos edellisistä opiskeluistasi on jo vierähtänyt aikaa, opiskelutekniikka voi olla ensi alkuun ruosteessa. Aloittaminen vaatii varmasti harjoittelua, pitkäjänteisyyttä ja uutta asennoitumista. Mutta ei syytä huoleen! Kuten kaikkia taitoja, myös opiskelutaitoja voi treenata ja oppia.

Jokaisella on luonteenomainen tapansa ja tyylinsä omaksua uusia asioita. Kun tyylistään on tietoinen, sitä voi "viilailla", kehittää ja tarvittaessa muuttaakin opiskelujen kannalta mielekkäämpään suuntaan! Yksittäiset tekniikat eivät kuitenkaan vielä tee mestaria. Oppimaan oppimisen näkemykset korostavatoppijan arvioivaa suhtautumista omaan oppimiseensa ja käsityksen muodostamista tiedon suhteellisesta luonteesta.

Verkossa on runsaasti materiaalia oppimisen taitojen kehittämisen tueksi

Alla oleviin linkkeihin tutustumalla löydät tietoa mm. oppimisen teoreettisista näkemyksistä sekä erilaisista oppimistyyleistä, -tekniikoista ja -strategioista.  Linkit tarjoavat vinkkejä niin ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan kuin tehokkaaseen lukemiseen ja tenttiin valmistautumiseen. Tarvitessasi saat myös hyviä ideoita esim. kirjoittamiseen ja muistiinpanojen tekemiseen. Osa linkeistä sisältää uusinta tietoa oppimista vaikeuttavista tekijöistä sekä infoa saatavilla olevista tukipalveluista. Sivuilla voit piipahtaa tekemässä aihepiireihin liittyviä testejä.

Millaisia opiskeluun liittyviä uskomuksia mukanasi kannat?

Linkkimateriaali ehkä innoittaa sinua pohtimaan opiskelumotivaatiotasi ja myönteisen suhtautumisen merkitystä oppimistuloksiin. Oletko koskaan tietoisesti miettinyt millaisia oppimiseen ja opiskeluun liittyviä uskomuksia kannat mukanasi? Yksi nykypsykologian tärkeimpiä havaintoja lienee, että ihminen valitsee itse, miten hän ajattelee. Näin ollen uskomuksemme voivat olla sekä opiskelujamme rajoittavia että niitä mahdollistavia! Uskomusten ydin piileekin siinä, mihin suuntaan ne ohjaavat toimiasi ja tunteitasi.

"Uskomus voi viedä läpi harmaan kiven - tai estää edes yrittämästä. Esimerkiksi joillakin ihmisillä on ei kannata -uskomus; mikään ei onnistu, ei kannata yrittääkään, enemmin tai myöhemmin kaikki kuitenkin menee pieleen, itku pitkästä ilosta... Jotkut uskovat, että aina voi yrittää, yrittämättä ei ainakaan saa mitään, välillä voi epäonnistua, mutta paistaa se päivä vielä... - Mitä arvelet, miten nämä ihmiset eroavat tekemisissään ja etenkin siinä, mitä he ylipäänsä päättävät ryhtyä tekemään? Miten nämä erilaiset uskomukset muokkaavat mielialaa ja tyytyväisyyttä? Uskomuksilla on uskomaton voima." (Asikainen, Riitta. 2000. Uskomusten voima. Teoksessa V-M. Toivonen & P. von Harpe [toim.] NLP Mielikirja. Kuinka muuttaa mieltään.)

Haasta itsesi kysymään, pohtimaan ja etsimään selityksiä erilaisista näkökulmista!

"Verkko-tutor" oppaaksi oppimisen poluilla
"Lukineuvola" tietopankki oppimisvaikeuksista

Ylioppilaskirjoitukset edessä?

Abitreenit -sivuilla voit harjoitella yo-kokeisiin niin kielissä, reaaliaineissa kuin matematiikassakin!

Huom! Koulumme järjestää vuosittain yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja eri oppiaineissa. Tarkista aikataulut aikuislukion kansliasta.

Jatko-opinnot

Kohti jatko-opintoja!

Tiesitkö, että noin 1,7 miljoonaa suomalaista osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen? Tänä päivänä peruskoulun ja lukion suorittaminen avaavat aikuisopiskelijoille siinä missä nuoremmillekin runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomailla!

Työelämän ja työmarkkinoiden muutosten pyörteissä sekä työtehtävien vaatimusten lisääntyessä jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Enää ei ole myöskään itsestään selvää, että samassa ammatissa tai tietyllä alalla toimitaan läpi työelämän. Vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy tilalle. Yhä useampi lähtee myös aikuisena kohti uusia seikkailuja ja opiskelujen myötä vaihtaa alaa.

On varaa mistä valita!

Aikuisille järjestetään sekä perustutkintoon tähtäävää että jatko- ja täydennyskoulutusta kaikilla koulutusasteilla. Aikuiskoulutus voi olla myös harrastuksellista monenlaisten tietojen ja taitojen kartuttamista. Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavissa nuorille suunnatuissa koulutuksissa. Aikuisten opiskelumahdollisuuksia pyritään kehittämään koko ajan joustavampaan suuntaan. Aikuiskoulutus on usein suunniteltu ja järjestetty niin, että opinnot on mahdollista suorittaa ainakin osittain työssä, työn ohessa tai omalla ajalla. Aikuisopiskelija voi tosin hakeutua myös nuorten koulutusvaihtoehtoihin.

Minne hakisin?

On viisasta tutkiskella rauhassa koulutustarjonnan kirjoa saadakseen mahdollisimman laajan ja realistisen kuvan siitä, mitä eri koulutukset sisältävät, mihin ne valmistavat ja esim. millaisia vaatimuksia ne tutkintoa opiskelevalle asettavat (psyykkiset/fyysiset ominaisuudet ym.). Ota myös selvää alasta, jolle olet ajatellut suuntautuvasi! Millaisia työllistymisen näkymiä se tarjoaa? Millaisissa tehtävissä voit toimia valmistuttuasi? Kannattaa haastatella alalla työskenteleviä ihmisiä. Millaisia tarinoita heillä on kerrottavanaan ja miten ne vastaavat kuvaasi ko. ammattialan eri puolista?

Nykyisin - elinikäisen oppimisen aikakautenamme - mikään valinta ei varsinaisesti rajaa jatkomahdollisuuksiasi ja voit tulevaisuudessa tehdä uusia valintoja! On kuitenkin selvää, että valinta tulisi kohdentua vain muutamaan vaihtoehtoon kerrallaan tavoitteen saavuttamisen helpottamiseksi. Olennaista on, että rohkenet rakentamaan juuri itsesi näköistä tulevaisuutta! Pysähdy kuulostelemaan ja unelmoimaan: "Miltä ammatillinen tulevaisuuteni näyttää, kun tavoitteeni on totta?"

Peruskoulun jälkeen vaihtoehtoja voivat olla mm. toisen asteen tutkintoihin johtavat opinnot:

 • ammatilliset oppilaitokset (nuorisoasteenlinjat/aikuislinjat) 
 • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
 • oppisopimuskoulutus 
 • ammatilliset näyttötutkinnot 
 • lukiot ja aikuislukiot 
 • kaksoistutkinto (lukio + ammatillinen tutkinto) 
 • kansanopistot 
 • kansalais- ja työväenopistot  
 • musiikkioppilaitokset 
 • työvoimakoulutuksena järjestettävät koulutukset 
 • ammatilliset erityisoppilaitokset

Lukion jälkeen ed. mainittujen vaihtoehtojen lisäksi myös korkeakoulututkintoihin johtavat opinnot:

 • ammattikorkeakoulut ks. myös amk nettihaku
 • yliopistot ja korkeakoulut ja yliopistojen yhteishaku

Lisäksi kursseja ja opintokokonaisuuksia tarjoavat pohjakoulutuksesta riippumatta mm.:

 • avoimet yliopistot ja korkeakoulut
 • kesäyliopistot
 • kesälukiot

Opinnot ulkomailla: Mikäli olet kiinnostunut opiskelusta ulkomailla, suosittelemme kattavaa linkkikokoelmaa maailmalle.net


Yhteishaku
katso www.opintopolku.fi

Huom! Mikäli olet alle 25-vuotias, on hyvä muistaa, että työttömänä ollessasi säilytät oikeutesi työmarkkinatukeen vain hakemalla vuosittain yhteishaussa (joko ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulujen) kolmeen eri koulutusvaihtoehtoon! Ks. lisää Työvoimahallinnon palvelut