Koulun arvot ja järjestyssäännöt

Aikuislukion arvoperusta

Laaja-alainen yleissivistys

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä, joka ilmenee avarakatseisuutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identiteetin, maailmankatsomuksen ja -kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista.

Oppiminen on aktiivista toimintaa

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa opiskelijan oppimisen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus ovat keskeisiä. Kouluyhteisössä arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua.

Monikulttuurisuus

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevista ihmisistä ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuuteen.

Toisten kunnioittaminen

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioittaminen ja pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan erilaisuuden hyväksymiseen.

Osallisuus

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan opiskelijoita osallisuuteen kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella ja yhteiskunnassa. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä koulun toiminnassa. Koulun toiminta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Ekososiaalisen sivistyksen kehittäminen ohjaa kouluyhteisöä. Ekososiaalinen sivistys pyrkii luomaan elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Aikuislukion järjestyssäännöt

1 Koulun nimi

Töölön yhteiskoulun aikuislukio.

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöt tähtäävät siihen, että kaikkien kouluyhteisön jäsenten päivittäinen työskentely olisi sujuvaa, turvallista ja viihtyisää.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelijoita sekä soveltuvin osin muita työyhteisön jäseniä. Ne pätevät koulun alueella, koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus (lukuun ottamatta vahtimestarin asuntoa), piha ja koulun edustan katuosuus.

Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika ja koulunkäyntiin liittyvät – myös koulun ulkopuolella tapahtuvat – tilaisuudet ja matkat.

Opettajat ja muu henkilökunta noudattavat heitä koskevia säädöksiä.

3 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta. Hänellä on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Aikuislukion opiskelijan tulee asiallisella ja rehellisellä käytöksellään pyrkiä ylläpitämään ja edistämään koulun työrauhaa. Matkapuhelimien tulee olla äänettöminä oppituntien aikana ja suljettuina kokeiden aikana sekä kaikissa aikuislukion tilaisuuksissa.

Oppituntien tallentamiseen tai tunneilla valokuvaamiseen tulee olla opettajan ja kaikkien läsnäolijoiden lupa.

Kaikenlainen vilppi kokeissa tai kotitehtävissä johtaa yleensä kurssisuorituksen keskeytymiseen. Vilpillä tarkoitetaan sekä lunttaamista koetilanteessa että plagiointia, esimerkiksi Internetistä kopioitua tekstiä, joka esitetään omana.

Koulun tilat ja turvallisuus

Aikuislukion toiminnan aikana noudatetaan siisteyttä ja pidetään huolta yhteisestä viihtyvyydestä. Koulussa ja koulualueella roskaaminen on kielletty ja jokainen on velvollinen siivoamaan omat jälkensä.

Kirjastossa, tietokoneluokissa ja studiossa noudatetaan erikseen niitä varten annettuja ohjeita. Luokissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia ohjeita.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä vioista tai puutteista sekä epäasiallisesta käytöksestä.

Kouluun ei saa tuoda eikä oppitunnin aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen.

Koulun tilojen käyttö muuhun kuin opetukseen on sallittua vain rehtorin luvalla. Koulussamme on lukuvuosittain sovittava hiljentymistila. Ala-aulan ilmoitustaululla ilmoitteluun tarvitaan aikuislukion rehtorin lupa.

Koulussa on tallentava kameravalvonta.

Koulun ja muiden omaisuus

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Sille tapahtuneesta vahingosta tulee viipymättä ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, sen hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangaistava teko.

Koulun kirjaston kirjat ovat myös koulun omaisuutta, eikä niihin saa tehdä mitään merkintöjä edes lyijykynällä. Opiskelija joutuu korvaamaan kirjan hankintahinnan, mikäli merkintöjä on tehty.

Tupakointi, päihteet ja vaaralliset aineet

Tupakointi, nuuskaaminen, sähkösavukkeiden käyttö sekä päihteiden ja huumeiden käyttö, myynti ja hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun alueella ja aikuislukion tilaisuuksissa. Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty.

Kurinpito

Ongelmatilanteet pyritään sovittelemaan kaikkia osapuolia kuullen. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai johtokunta voi erottaa hänet koulusta määräajaksi. Ennen erottamispäätöksen tekoa opiskelijaa ja koulun johtokuntaa sekä mahdollisesti henkilökunnan edustajia kuullaan asiassa.

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia ja koulun ohjeita ja sääntöjä. Ylioppilaskirjoituksissa noudatetaan niihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä opinto-oppaassa. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on velvollisuus seurata niiden noudattamista ja toteutumista.

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty 24.5.2016, astuneet voimaan 1.8.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.