Koulun arvot ja järjestyssäännöt

Aikuislukion arvoperusta

Laaja-alainen yleissivistys

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä, joka ilmenee avarakatseisuutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identiteetin, maailmankatsomuksen ja -kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista.

Oppiminen on aktiivista toimintaa

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa opiskelijan oppimisen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus ovat keskeisiä. Kouluyhteisössä arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua.

Monikulttuurisuus

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevista ihmisistä ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuuteen.

Toisten kunnioittaminen

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioittaminen ja pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan erilaisuuden hyväksymiseen.

Osallisuus

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan opiskelijoita osallisuuteen kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella ja yhteiskunnassa. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä koulun toiminnassa. Koulun toiminta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Ekososiaalisen sivistyksen kehittäminen ohjaa kouluyhteisöä. Ekososiaalinen sivistys pyrkii luomaan elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Aikuislukion järjestyssäännöt

Töölön yhteiskoulun aikuislukion järjestyssäännöt

1 Koulun nimi

Töölön yhteiskoulun aikuislukio.

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöt tähtäävät siihen, että kaikkien kouluyhteisön jäsenten päivittäinen työs­kentely olisi sujuvaa, turvallista ja viihtyisää.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelijoita sekä so­vel­tuvin osin muita työyhteisön jäseniä. Ne pätevät koulun alueella, koulunkäyntiin välit­tömästi liittyvissä tilanteissa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus (lukuun ottamatta vahtimestarin asuntoa), piha ja koulun edustan katuosuus.

Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika ja koulunkäyntiin liittyvät – myös kou­lun ulkopuolella tapahtuvat – tilaisuudet ja matkat.

Opettajat ja muu henkilökunta noudattavat heitä koskevia säädöksiä.

3 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, alku­perästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vam­mai­suudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta. Hänellä on oikeus hen­ki­lökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Opis­ke­li­jal­la on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Aikuislukion opiskelijan tulee asiallisella käytöksellään pyrkiä yllä­pitä­mään ja edistämään koulun työrauhaa. Oppitunneille tullaan ajoissa. Myöhästymiset ja luokasta kesken opetuksen poistumiset häiritsevät kaikkien työrauhaa. Poikkeustilanteista on hyvä keskustella opettajan kanssa. Matkapuhelimien tulee olla äänettöminä oppi­tun­tien aikana ja suljettuina kokeiden aikana sekä kaikissa aikuislukion tilaisuuksissa.

Oppituntien tallentamiseen tai tunneilla valokuvaamiseen tulee olla opettajan ja kaik­kien läsnäolijoiden lupa.

Kaikenlainen vilppi kokeissa tai kotitehtävissä johtaa yleensä kurssisuorituksen kes­key­ty­miseen. Vilpillä tarkoitetaan sekä lunttaamista koetilanteessa että plagiointia, esi­mer­kiksi Internetistä kopioitua tekstiä, joka esitetään omana.

Koulun tilat ja turvallisuus

Aikuislukion toiminnan aikana noudatetaan siisteyttä ja pidetään huolta yhteisestä viih­ty­vyydestä. Koulussa ja koulualueella roskaaminen on kielletty ja jokainen on velvollinen sii­voamaan omat jälkensä.

Kirjastossa, tietokoneluokissa ja studiossa noudatetaan erikseen niitä varten annettuja oh­jeita. Luokissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia ohjeita.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemistaan tur­val­li­suuteen liittyvistä vioista tai puutteista sekä epäasiallisesta käytöksestä.

Kouluun ei saa tuoda eikä oppitunnin aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jon­ka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen tur­vallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen.

Koulun tilojen käyttö muuhun kuin opetukseen on sallittua vain rehtorin luvalla. Ala-aulan ilmoitustaululla il­moitteluun tarvitaan aikuislukion rehtorin lupa.

Koulussa on tallentava kameravalvonta.

Koulun ja muiden omaisuus

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Sille tapahtuneesta vahingosta tulee vii­py­mättä ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheut­ta­mansa vahingon.

Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, sen hukkaaminen tai vahingoittaminen on ran­gais­tava teko.

Koulun kirjaston kirjat ovat myös koulun omaisuutta, eikä niihin saa tehdä mitään mer­kin­töjä edes lyijykynällä. Opiskelija joutuu korvaamaan kirjan hankintahinnan, mikäli mer­kintöjä on tehty.

Tupakointi, päihteet ja vaaralliset aineet

Tupakointi, nuuskaaminen, sähkösavukkeiden käyttö sekä päihteiden ja huumeiden käyt­tö, myynti ja hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty kou­lun alueella ja aikuislukion tilaisuuksissa. Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hal­lussapito on kielletty.

Kurinpito

Ongelmatilanteet pyritään sovittelemaan kaikkia osapuolia kuullen. Tarvittaessa opis­ke­li­jalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai johtokunta voi erottaa hänet koulusta määrä­ajak­si. Ennen erottamispäätöksen tekoa opiskelijaa ja koulun johtokuntaa sekä mahdolli­ses­ti henkilökunnan edustajia kuullaan asiassa.

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia ja koulun ohjeita ja sääntöjä. Ylioppilaskirjoituksissa noudatetaan niihin liit­ty­viä määräyksiä ja ohjeita.

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä opinto-oppaassa. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on vel­vol­lisuus seurata niiden noudattamista ja toteutumista.

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty 25.9.2019 ja ovat voi­mas­sa toistaiseksi.