Opetusjärjestelyt: lähikurssit, e-kurssit, tenttiminen

Aikuislukiossamme lukiokursseja voi opiskella lähiopetuksessa tai halutessaan etänä tenttimällä - sekä tietenkin myös eri opiskelumuotoja yhdistellen. Tarjolla on myös e-kursseja. Kokeet ovat pääsääntöisesti aina paikan päällä koululla, mutta muuten opetusjärjestelyt ovat varsin joustavia.

Aikuislukiossamme opiskellaan kurssimuotoisesti. Kaikki lukion, lukioon valmistavan koulutuksen ja perusopetuksen kurssit ovat tuntimäärältään yhtä laajoja (28 x 40 min).

Perusopetuksen ja lukioon valmistavan koulutuksen kurssit ovat kaikki lähikursseja. Lukiossa on lähikurssien lisäksi tarjolla myös e-kursseja sekä lähikurssien tenttiminen.

Kurssin aikataulusta, arviointiperusteista ja kurssin eri osasuorituksista kerrotaan tarkemmin aina kurssikohtaisessa kurssiohjelmassa, jonka opettaja jakaa opiskelijoille kurssin alkaessa. Kurssiohjelma löytyy usein myös sähköisestä oppimisympäristöstä kurssin sivuilta.


LÄHIKURSSIT

Lähikursseilla edellytetään opiskelijan osallistumista kurssin oppitunneille, ellei opettajan kanssa toisin sovita (ks. lähikurssin tenttiminen alempana tällä sivulla). Tarkemmin oppitunneille osallistumisesta ja poissaoloista on kerrottu opinto-oppaan luvussa 4. 7.

Lähikurssien opetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kullakin lähikurssilla opetusta on kaksi kertaa viikossa, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin riippuen kurssista. Poikkeuksena on 3. jakso, jolloin opetusta on poikkeuksellisesti jokaisella kurssilla neljänä päivänä viikossa (ma-to), koska jaksossa on tiivistetty aikataulutus.

Tarkemman aikataulutuksen ja kurssien oppituntien viikonpäivät sekä kellonajat näkee kurssitarjottimista.

Aikuislukiossamme opetus järjestetään lähikursseilla kaksoistunteina (2 x 40 min = 80 min pituisena opetuskertana) seuraavan aikataulun mukaisesti:

klo 17.00‒18.20 (Wilmassa palkki 2 make, palkki 5 tito)
klo 18.40‒20.00 (Wilmassa palkki 3 make, palkki 6 tito)

Wilman palkitus näkyy myös kurssitarjottimella. 3. jaksossa palkitus poikkeaa edellä mainitusta. 3. jakson poikkeavan palkituksen näet tarkemmin kurssitarjottimelta.

Oppituntien ajankohta (viikonpäivät ja kellonaika) riippuu siitä, mihin palkkiin kurssi on kurssitarjottimella merkitty.

Lähikurssi koostuu pääsääntöisesti 22:sta oppitunnista (40 min) eli 11:stä opetuskerrasta (2 x 40 min), viiden oppitunnin pituisesta kokeesta ja yhdestä kokeen palautetunnista.

Jos kurssitarjotin vaikuttaa hankalalta – ei hätää! Aikuislukion kanslian väki ja opinto-ohjaajat auttavat ja opastavat mielellään opintojen suunnittelussa ja kurssivalinnoissa. Aikataulut käydään vielä yhdessä läpi ennen opintojen alkua viimeistään opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.


LÄHIKURSSIN TENTTIMINEN - OPISKELE ETÄNÄ!

Lähikurssin tenttiminen eli lähikurssin suorittaminen lähiopetukseen osallistumatta on aikuislukiossamme pääsääntöisesti mahdollista, kun asiasta sopii kurssin opettajan kanssa viimeistään kurssin alkaessa. Opettajalle kannattaa lähettää tenttimisestä ensisijaisesti sähköpostia, etunimi.sukunimi@tyk.fi – kurssikohtaiset opettajatiedot näkee Wilman lisäksi täältä. Tällöin kurssin opettaja kertoo, onnistuuko tenttiminen ja mitä kurssin suorittamiseksi tenttimällä tulee tehdä ja missä aikataulussa. Tenttiminen voi edellyttää lisätehtävien tekemistä. Koepäivä on myös tentittäessä lähikurssin koepäivä, ellei opettajan kanssa muuta sovita.

Tenttimällä voi suorittaa ainoastaan sellaisen kurssin, joka on kyseisessä jaksossa tarjolla lähikurssina.


E-KURSSIT

Joissakin oppiaineissa järjestetään lähikurssien lisäksi e-kursseja. E-kurssit ovat pääsääntöisesti joko ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja eli ns. abikursseja tai oppiaineen syventäviä kursseja.

E-kurssit ovat lukion kurssitarjottimella vaaleanharmaalla pohjalla. Wilman kurssitarjottimella e-kurssit ovat palkissa 7.

E-kurssit kestävät pääsääntöisesti kaksi jaksoa, mutta kurssille voi tulla joustavasti mukaan kumman tahansa jakson alkaessa. Esimerkiksi jos e-kurssi on tarjolla 3. ja 4. jaksossa, sen voi aloittaa joustavasti joko 3. tai 4. jakson alussa.

E-kursseilla opiskelijan työskentelyn määrä on mitoitettu yhtä laajaksi kuin lähikursseilla, mutta e-kursseilla opiskelu painottuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. E-kursseilla lähiopetusta on pääsääntöisesti vain kahtena iltana koko e-kurssin aikana, ja muuten opiskellaan etänä opettajan ohjeistuksen mukaisesti. E-kurssien lähitapaamiset ovat yleensä kaksoistunnin mittaisia (2 x 40 min = 80 min). Opettaja kertoo lähitapaamisten ajankohdista kurssin alkaessa. E-kurssin lähitapaamisilla on tarkoitus käsitellä kurssin keskeisimpiä asioita ja opiskelijoille mieleen nousseita kysymyksiä. Kielten e-kursseilla lähitapaamisella voidaan pitää myös pakollisia kuullunymmärtämiskokeita opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

Lähitapaamisten lisäksi opiskelija voi kääntyä e-kurssin opettajan puoleen myös aineohjaustuokioilla tai sähköpostin välityksellä.

E-kurssin materiaali ja suoritusohjeet tehtävineen ja aikatauluineen löytyvät viimeistään kurssin alkaessa sähköisessä muodossa sähköisestä oppimisympäristöstä Peda.netistä. Tehtävien palautuksessa opettajalle on noudatettava opettajan antamia määräaikoja. E-kurssin materiaalissa kerrotaan opettajan yhteystiedot ja aineohjausajat. Kurssikohtaiset opettajatiedot näkee Wilman lisäksi täältä. Yleistä ohjeistusta e-kurssien suorittamiseen saa tarvittaessa myös kansliasta ja opinto-ohjaajilta.