Muut aineet

Voit valita koulumme kurssitarjonnasta itseäsi kiinnostavia kursseja, vaikka et tähtäsikään koko oppimäärän suorittamiseen. Ihan vain omaksi iloksi. Tässä muutamia esimerkkejä:

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tervetuloa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille! Kursseilla syvennät taitojasi erilaisten tekstien vastaanottajana: opit olemaan entistä tietoisempi mm. niiden sisällöstä ja tavoitteista. Eri kursseilla opit harjoitusten avulla monipuolistamaan taitojasi sekä puhutuissa että kirjoitetuissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Luetut tekstit ja niiden tarkastelu kehittävät sekä ajatteluasi että eläytymiskykyäsi ja rakentavat maailmankuvaasi, toivottavasti myös nautit kulttuurista.

Kurssien tavoitteena oleva sujuva viestintätaito auttaa lukion muiden aineiden opiskelussa, mutta on nykyään myös vaatimuksena hyvin monissa ammateissa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisilla kursseilla (ÄI1-ÄI5) puhutaan, kirjoitetaan ja luetaan sekä asiatekstejä että kaunokirjallisuutta ja tutustutaan median viesteihin. Syventävillä kursseilla voit kerrata kielioppia ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin (ÄI6-ÄI8). Kielioppia puolestaan kerrataan kurssilla ÄI0.

Äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa tekstitaidon kokeessa testataan sekä tekstien lukutaitoa että kirjoitustaitoa. Esseekokeessa testataan kirjoittamista erilaisten aineistojen pohjalta, valmiista otsikosta tai ohjatusta tehtävänannosta.

Opiskelun ja oppimisen iloa ja nautinnollisia hetkiä äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla.

Reaaliaineet

Biologia

Biologia on oppi elämästä – sanatarkasti käännettynä. Lukion viisi valtakunnallista kurssia avaavat näkökulmia biologian monimuotoiseen ja alati kehittyvään maailmaan, aina molekyyli- ja solutasolta koko planeetan kattavaan biosfääriin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. eliömaailman monimuotoisuus, evoluutio, eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet ekosysteemeissä, geenit ja perinnöllisyyden lainalaisuudet, ihmisen biologia, modernin biotekniikan mahdollisuudet ja riskit sekä ihmisen vaikutus ympäristön tilaan – niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Biologian opiskelu sopii kaikille jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, ympäristökysymyksistä tai modernin luonnontieteen uusista mahdollisuuksista. Lisäksi aine on tärkeä jos suunnittelet jatko-opintoja luonnontieteellisellä alalla tai terveydenhuollossa. Erityisesti ihmisen biologian kurssi (BI 4) on hyvä tukikurssi niille jotka aikovat kirjoittaa terveystiedon ylioppilaskokeen. Biologiassa pakollisia kursseja on kaksi (BI1 ja BI2), valinnaisia syventäviä kolme (BI3, BI4, BI5).

Filosofia

Oletko koskaan miettinyt, mitä on hyvä elämä? Entä sitä, mikä on oikein, mikä väärin? Oletko pohtinut millainen yhteiskunta olisi mielestäsi oikeudenmukainen? Oletko joskus tullut epäilleeksi, onko se mihin yleisesti uskomme, sittenkään totta? Ja mitä ylipäätään on olemassa?

Jos vastaat yhteenkin kysymykseen kyllä, sinussa on filosofin vikaa. Tervetuloa siis opiskelemaan filosofiaa Töölön yhteiskoulun aikuislukioon, joka järjestää peräti neljä filosofian kurssia (FI1-FI4), joista lukio-opiskelijoille on ensimmäinen pakollinen. Näiden lisäksi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava koulukohtainen kurssi (FI5). Kursseilla tehdään filosofisia retkiä muun muassa etiikan, tieto-opin, yhteiskuntafilosofian ja metafysiikan peruskysymysten äärelle. Matkaoppaina ovat historian suuret ajattelijat Sokrateesta Sartreen – tosin heidänkin ajatuksensa saa hyvän filosofin tavoin kyseenalaistaa. Filosofian ylioppilastutkinto perustuu neljään ensimmäiseen kurssiin.

Fysiikka

Perusopetuksen fysiikan kursseilla opiskellaan yläkoulun (7-9 lk.) oppisisältöjä ja perehdytään perusasioihin. Suorita perusopetuksen puuttuvat kurssit tai korota päättöarvosanaasi.

Lukion fysiikan pakollisia kursseja on yksi (FY1), syventäviä kursseja on tarjolla seitsemän (FI2-FI8). Fysiikan kurssit on mahdollista suorittaa yhdenkin lukuvuoden aikana. Kesken jääneitä opintoja jatkettaessa kannattaa kerrata viimeinen suoritettu kurssi, etenkin jos opiskelussa on ollut pidempi tauko. Fysiikan opiskelu kannattaa aloittaa vasta sitten, kun matematiikassa on riittävä laskutaito eli 1. vuoden matematiikan opinnot pitkässä tai lyhyessä matematiikassa. Suorittamalla fysiikan syventävät kurssit jatko-opintoihin tähtäävälle jäävät kaikki portit auki.
Fysiikan opiskelussa on aikuisopiskelijalla hyötyä elämänkokemuksesta. Monet tutut ilmiöt saavat selityksen.

Historia

MAGISTRA VITAE – elämän opettaja, sanoivat roomalaiset historiasta. Voiko historiasta oppia ja kirjoittaako kukin aika historian uudelleen – ja onko historia voittajien kirjoittamaa? Historian kursseilla perehdytään niin eurooppalaisen kulttuurin kehittymiseen kuin maailmansotien aikaan, suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rakentumiseen sekä ulkoeurooppalaisiin kulttuureihin.

Oppiaineessa on lukio-opiskelijoille kolme pakollista kurssia ( HI1-HI3) ja valittavana kolmen syventävää kurssia (HI4-HI6) sekä lisäksi koulukohtainen, ylioppilaskirjoituksiin valmentava harjoituskurssi (HI7).
Historian ylioppilastutkintokokeen tehtävät perustuvat kaikkiin kuuteen valtakunnallisen kurssiin. Kokeessa painottuvat neljä ensimmäistä kurssia (HI1-HI4).

Kemia

Aikuislukion perusopetuksen kemian kursseilla käsitellään nuorten peruskoulun yläkoulun (luokat 7 -9) kemian sisällöt. Perehdytään kemian perusasioihin. Suorita perusopetuksen puuttuvat kurssit tai korota päättöarvosanaasi. Lukion kemiassa on yksi pakollinen kurssi (KE1) ja tarjolla neljä syventävää ( KE2-KE5). Kemian kurssit on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kesken jääneitä opintoja jatkettaessa kannattaa kerrata viimeinen suoritettu kurssi - etenkin, jos opiskelussa on ollut pidempi tauko. Suorittamalla kemian syventävät kurssit jatko-opintoihin tähtäävälle jäävät kaikki portit auki.

Kemian opiskelussa on aikuisopiskelijalla hyötyä elämänkokemuksesta. Monet tutut ilmiöt saavat selityksen.

Maantiede

Maantiede selvittää maapallolla tapahtuvia luonnonilmiöitä ja ihmisen toimintaa. Näkökulma voi olla maailmanlaajuinen, alueellinen tai hyvinkin paikallinen. Lukion neljällä kurssilla tutustutaan mm. tuuliin ja sateisiin, tulivuoriin ja maanjäristyksiin, selvitellään väestönkasvuun ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä, tulkitaan karttoja, diagrammeja ja maisemakuvia, käydään läpi uusien paikkatietosovellusten mahdollisuuksia - tai pohditaan vaikkapa sitä, mitä kehitys on ja kuinka sitä voidaan mitata.

Maantieteen opiskelu avaa uusia tarkastelunäkökulmia tuttuunkin ympäristöön ja jokapäiväiseen uutisvirtaan. Kulttuurimaantieteen aiheet linkittyvät historian ja yhteiskuntaopin aiheisiin, ja nämä aineet muodostavat luontevan parin ainereaalin ainerajat ylittävissä tehtävissä. Aikuislukiossa maantieteessä pakollisia kursseja on yksi (GE1), syventäviä valinnaisia kolme (GE2, GE3, GE4).

Psykologia

Psykologia on kiinnostava oppiaine, joka antaa valmiuksia ymmärtää arkipäivän psykologisia kysymyksiä. Psykologiaa tarvitaan laajasti kasvatus-, opetus- sekä sosiaalialoilla. Näin psykologian perusteiden tuntemus on tärkeää jokaiselle. Psykologiaa tarvitaan ammateissa, joissa joutuu tekemisiin erilaisten ihmisten tai ihmisten toiminnan kanssa. Perinteisten alojen lisäksi psykologista tietoa tarvitaan asiakaspalvelussa, myyntityössä ja myös mainonnassa (esimerkiksi mainosten psykologinen suunnittelu) sekä erilaisessa yhteiskunta- ja liikennesuunnittelussa. Nykyisessä yhteiskunnassa ei juuri ole ammattia, jossa ei olisi hyötyä ihmisten toiminnan ja persoonallisuuden tuntemuksesta.

Eri kasvatus- ja opetusalojen sekä turvallisuus- ja sosiaalialojen pääsykokeisiin liittyy usein psykologinen testi. Psykologisen testin yleiseen luonteeseen ja testaukseen psykologisena tapahtumana tutustutaan aikuislukion persoonallisuuspsykologin kurssilla. Näin psykologian opiskelu aikuislukiossa antaa valmiuksia myös osallistumaan tällaisiin testeihin.
Ylioppilaskirjoiteusten ainereaalikokeessa psykologia on hyvä vastausaine ja aikuislukion kurssien suorittaminen tuottaa hyvät edellytykset psykologian kokeeseen vastaamiseen. Psykologian kursseja on valittavana viisi ( PS1-PS5).

Terveystieto

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä käsitellään tutkimus- ja kokemustiedon avulla, ja tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta.Terveystiedon kursseilla käsitellään mm. ravinnon, liikunnan ja unen merkitystä terveydelle, mietitään parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, puhutaan kansantaudeista ja tartuntataudeista, suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä ja monista ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi potilaan oikeuksista ja hoitojonoista. Tärkeää on myös oppia ”lukemaan” median ja mainosten tarjoamaa tietoa ja synnyttämiä mielikuvia.

Terveystiedon opiskelu sopii kaikille omasta terveydestään ja terveyden laajemmista, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista kiinnostuneille. Koska kyseessä on poikkitieteellinen aine, aihekokonaisuudet linkittyvät esim. biologian (erityisesti BI4), psykologian (neuropsykologia), yhteiskuntaopin sekä uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian (eettiset ulottuvuudet) sisältöihin, joten ainereaalin ainerajat ylittäviin kysymyksiin vastaamisessa terveystiedon opiskelusta voi olla hyötyä. Valtakunnallisia kursseja on kolme ja lisäksi tarjolla on koulukohtainen, ylioppilaskokeeseen valmistautujan tueksi suunniteltu harjoituskurssi TE4.

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin kurssit ovat oiva apuväline nykypäivän tapahtumien ja ilmiöiden seuraamisessa. Yhteiskuntaopin avulla selvität omat oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Politiikan kiemurat, lainsäädännön vaiheet, talouden käyrät ja unionin toimielimet tulevat myös tutuiksi.
Oppiaineessa on lukio-opiskelijoille yksi pakollinen kurssi (YH1) ja valittavana kolme syventävää (YH2-YH4) sekä koulukohtainen, ylioppilaskirjoituksiin valmentava harjoituskurssi (YH5).
Ylioppilastutkinnon yhteiskuntaopin kokeen tehtävät perustuvat neljään valtakunnalliseen kurssiin. Kursseista painottuvat yhteiskuntatieto (YH1) ja taloustieto (YH2).